Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov: zásady spracovania osobných údajov zákazníkov
Ing. Eduard Vašík – Gabion Consult

Vážený zákazník,

radi by sme vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala spoločnosť Pechar Dušan, Pechariada II nové Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov.
(Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Živnostník Ing. Eduard Vašík si kladie za cieľ chrániť Vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Radi by sme vás preto informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

Prečo vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 •  a) Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať za účelom poskytovania objednaných služieb. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.
   
 • b) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom priameho marketingu, (ak nevyjadríte svoj nesúhlas s týmto účelom spracovania). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
   
 • c)  Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
   
 • d) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
   
 •  e) Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (ak by ste napr. neplnili svoje povinnosti alebo sa naopak domnievali, že naša spoločnosť neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti ochrany našich práv.
   
 • f)  Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely vrátenia prípadného bezdôvodného obohatenia /preplatkov/ Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je splnenie našej právnej povinnosti ustanovené § 2991 zákonom č. 89/2012, občianskym zákonníkom (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
   
 • g) Pred uzatvorením zmluvy budeme vaše údaje spracovávať za účelom vykonávania tzv. kreditnej kontroly. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v ochrane našich investícií.
   
 • h) Vaše osobné údaje budeme na štatistické účely kombinovať s údajmi ostatných zákazníkov, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby a programovú ponuku. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracovanie (čl. 5 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
   
 • i) Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom vedenia našich výsledkov. Osobné údaje môžeme používať v prípadoch, kedy vás žiadame o spätnú väzbu vo vzťahu k fungovaniu našich produktov a služieb, našich služieb starostlivosti o zákazníkov a našej údržby a prevádzky. Ak to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme používať informácie týkajúce sa vášho používania našich produktov a služieb a prístupu k nim na účely vedenia prevádzky, vybavovania otázok zákazníkov a na prevenciu a odhaľovanie podvodov. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
   
 • j) Vaše údaje budeme spracovávať aj za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti preukázať súlad s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, pohlavie, jazykové preferencie, adresa miesta inštalácie, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo klientskeho účtu, číslo bankového účtu,

Na účel uvedený pod písm. b) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, informácie o odoberaných službách.

Na účel uvedený pod písm. c) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • daňové doklady.

 Na účel uvedený pod písm. d) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • účtovné doklady a záznamy.

Na účel uvedený pod písm. e) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, číslo klientskeho účtu, číslo bankového účtu, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenia).

Na účel uvedený pod písm. f) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČí, informácie o vykonaných platbách.

Na účel uvedený pod písm. g) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • meno a priezvisko, číslo OP/číslo pasu, dátum narodenia, adresa.

Na účel uvedený pod písm. h) používame iba údaje, ktoré už spracovávame na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov.

Na účel uvedený pod písm. i) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • vaša spätná väzba vo vzťahu k fungovaniu našich produktov a služieb

Na účel uvedený pod písm. j) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 • meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, žiadosť o vykonanie niektorého z práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, informácie o vybavení žiadosti a príslušná komunikácia s vami.

Zodpovedná osoba nie je určená

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a),  budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak však s nami začnete konať o uzavretí zmluvy, ale k uzavretiu zmluvy nakoniec nedôjde, uvedené údaje vymažeme do troch mesiacov odo dňa, ako ukončíme rokovania o uzavretí zmluvy.

Na účel uvedený pod písm. b) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo podáte námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov.

Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. c), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. d), budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na účel uvedený pod písm. e, j) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

Na účel uvedený pod písm. f) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Záznam o vykonanej kreditnej kontrole (účel uvedený pod písm. g)) uchovávame po dobu 90 dní od dátumu jej vykonania.

Na účel uvedený pod písm. i, ) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Nad svojimi osobnými údajmi budete mať stále kontrolu

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Máte zároveň právo

-              požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,

-              na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,

-              na opravu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,

-              aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov,

-              podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obrany v prípade podania žaloby podľa antidiskriminačného zákona,

-              právo na prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe písomnej žiadosti.

 Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môžeme, vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, danú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o tomto vás budeme okamžite informovať).

Aktualizácia našich zásad ochrany súkromia

Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a tiež vývoj trhu. Každú novú verziu týchto zásad zverejníme na našom webe a budeme vás vopred informovať o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na vami objednané služby.

 

 

 

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný