Články o gabionoch

PRÍLOHY - Expertné posúdenie odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

PRÍLOHY - Expertné posúdenie odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

Grafické znázornenie a doplnenie posúdenia trvanlivosti zvarovaných sietí s koróznou ochranou Zn a ZnAl použitých na stavbách v období rokov 1993 – 2008.

Prílohy – „Záverečnej správy“ výskumnej úlohy , Bratislava ,31. marca 2020.

Rozpracovaná správa – zverejnená na všeobecnú diskusiu a oponentúru. 

Riešitelia :
Ing. Eduard Vašík
Ing. Radovan Baslík, CSc.

Text a tabuľky a prílohy © Eduard Vašík a Radovan Baslík

Expertné posúdenie koróznej odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

Expertné posúdenie koróznej odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

Posúdenie trvanlivosti zvarovaných sietí s koróznou ochranou Zn a Zn+Al použitých na stavbách realizovaných v období 1993 až 2008. Porovnanie výsledkov terénnych skúšok a odhadu trvanlivosti koróznej ochrany podľa normy STN EN 10 223-8 z roku 2014.

Záverečná správa výskumnej úlohy
Rozpracovaná správa – zverejnená na všeobecnú diskusiu a oponentúru.
Riešitelia:
Ing. Eduard Vašík
Ing. Radovan Baslík, CSc.
Text, tabuľky, obrázky a prílohy © Eduard Vašík a Radovan Baslík

Gabionové stavebné konštrukcie a ich vplyv na prírodné prostredie

Gabionové stavebné konštrukcie a ich vplyv na prírodné prostredie

Uplatnenie gabionovej technológie po roku 1990 do stavebnej praxe Slovenka a Česka ako príležitosť na využitie prebytkovej pracovnej sily so súčasným využitím regionálne dostupného stavebného materiálu , ktorým je prevažne kameň v procese suchej výstavby a tak znížiť výrobu cementu a zaťaženie ovzdušia aplikovaním technológie ľahko prijateľných objektov nielen flórou ale i faunov v cestom , vodohospodárskom i pozemnom staviteľstve.

Čo by ste mali vedieť o plnení gabionov

Čo by ste mali vedieť o plnení gabionov

U cestných a železničných stavieb je nevyhnutné vychádzať pri návrhu z predpokladu tuhej konštrukcie – múru , ktorá sa pri aktivácii zemného tlaku nedeformuje, ale očakávame len klopenie alebo posun. Samozrejme návrh musí odstrániť uvedené očakávania do bezpečnej polohy.

25 rokov gabionov na Slovensku

25 rokov gabionov na Slovensku

Pohľad na životnosť a budúcnosť gabionov vo forme prezentácie ( 2019 )
Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcii

Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcii

Článok bol spracovaný v roku 1997 v stručnosti predkladá odbornej verejnosti praktické skúsenosti z projektovania a výstavby gabionových konštrukcii použitím stavebnicového systému zváraných sietí s ochranou Zn spájaných vzájomne pomocou špirál bez dvojitých stien na styku dvoch košov.
Použitie GTX na gabiónovom objekte.

Použitie GTX na gabiónovom objekte.

Samotná inštalácia GTX za gabión nepredstavuje osobité riziká. Problém nastáva, ak po uložení zásypu za múr dôjde k nakloneniu steny zo stabilnej polohy do polohy nestabilnej. Spätný zásyp je realizovaný hlinou, ktorú realizačná firma doslova nahádže v plnej výške gabiónu bez akéhokoľvek zhutnenia. Navyše si realizátor nadá ani urobiť skúšky, či je daná zemina vhodná do násypov.

Súčasnosť a budúcnosť stavebných  objektov s gabionmi

Súčasnosť a budúcnosť stavebných objektov s gabionmi

Kombinácia geosyntetiky ako geosyntetickej výstuže a kovových sietí vo forme dielcov alebo gabionových košov poskytuje množstvo možností. Výsledkom sú vystužené oporné múry (VOM) alebo vystužené strmé svahy (VSS) používané v pozemnom staviteľstve aj v dopravných stavbách. Na to, aby mohli byť tieto konštrukcie použité ako trvalé s dlhodobou životnosťou, jednotlivé časti konštrukcie musia spĺňať prísne požiadavky na trvanlivosť. Tieto technické požiadavky musia mať konkrétne  kontrolovateľné hodnoty stanovené normovými skúškami, ktoré musia byť obsiahnuté v technických predpisoch, normách a musia sa uvádzať v projektoch a v súťažných podmienkach.

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný