Zoznam publikácií - Ing. Baslík

Korózna odolnosť gabiónových zváraných sietí

Korózna odolnosť gabiónových zváraných sietí

Posúdenie trvanlivosti zvarovaných sietí s koróznou ochranou Zn a Zn+Al použitých na gabionových stavbách realizovaných v období 1993 až 2008. Porovnanie výsledkov z reálnych stavieb a odhadu trvanlivosti koróznej ochrany podľa normy STN EN 10 223-8 z roku 2014.
Mojich 40 rokov s geosyntetikou

Mojich 40 rokov s geosyntetikou

História geosyntetiky na Slovensku sa datuje od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Výskum a vývoj geosyntetiky boli spojené s Výskumným ústavom inžinierskych stavieb v Bratislave a s výskumnými úlohami, ktoré sa tam riešili. Príspevok stručne opisuje začiatky aktivít súvisiacich s vystuženými horninovými konštrukciami a geosyntetikou a postupné zavádzanie výsledkov riešenia jednotlivých výskumných úloh do praxe v bývalom Československu. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia prešli aktivity s geosyntetikou do súkromných firiem. Uvádzajú sa niektoré významné aplikácie geosyntetiky s rôznymi funkciami v rôznych stavebných konštrukciách na Slovensku z toho obdobia, s ktorými mal autor príspevku osobné skúsenosti.
Geosyntetika a iné materiály v zemných konštrukciách

Geosyntetika a iné materiály v zemných konštrukciách

Uvádza sa niekoľko vybraných praktických problémov spojených so stanovovaním požiadaviek na geosyntetiku a iné vybrané materiály použité v zemných konštrukciách dopravných stavieb,  a to systém výberu vhodných geotextílií na oddeľovanie, filtráciu a ochranu podľa nových kvalitatívnych parametrov fyzikálnych a mechanických vlastností, trvanlivosť a životnosť geotextílií z odpadov a ich použitie v stavebnej konštrukcii s rôznou životnosťou, požiadavky na kovové siete použité v zemných konštrukciách a požiadavky na trvanlivosť všetkých materiálov, vrátane kameniva, použitých v zemných konštrukciách spolu s geosyntetikou. Zaujímavé je použitie tuhých šesťuholníkových geomreží v konštrukčných vrstvách asfaltových vozoviek. Každý z uvedených problémov sa analyzuje a navrhuje sa možné riešenie problému, vrátane úpravy aktuálnych predpisov.

Pozn.: Článok bol  uverejnený v časopise Silniční obzor ,roč. 79, č.2, 2018, 50-54 

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný